Potrzebujesz rady ?Kliknij tutaj i zacznij rozmowe z naszym ekspertem

Regulamin usługi „AutoPlac”

§1 Ogólne postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi „AutoPlac” (dalej „Usługa”).
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 3. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Autoplac.pl dostarczane przez Operatora, instalowane w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika.
 4. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników, w ramach którego można publikować Ogłoszenia oraz Treści Użytkownika.
 5. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży lub innej formy zbycia Towaru, zamieszczane za pośrednictwem Serwisu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 6. Operator – Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000447152, NIP: 972-11-87-720, REGON 300942514, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł wpłacony w całości.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora. Określone w nim zostały m.in. prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane odpowiednio ze świadczeniem lub korzystaniem z Usługi.
 8. Treści Użytkownika – treści, w tym fotografie, wprowadzane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu umieszczone w celu sprzedaży lub innej formy zbycia Towaru.
 9. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora. W odniesieniu do osób fizycznych, Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem autoplac.pl oraz Aplikacja, a także inne serwisy należące do Operatora lub ogłoszenia współpracujące z Operatorem Partnerów.
 11. Sprzedający – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Ogłoszenia lub podmiot współpracujący z Operatorem zajmujący się działalnością gospodarczą w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego Towarami, którego ogłoszenia, również w wyniku integracji pomiędzy portalami, publikowane są w Serwisie.
 12. Towar – przedmiot Ogłoszenia stanowiący pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, część samochodowa, motocyklowa lub inna, akcesoria motoryzacyjne, a także inny towar lub usługi, które zgodnie z decyzją Operatora są przeznaczone do sprzedaży lub innej formy zbycia.
 13. Wizytówka – utworzone miejsce w Serwisie i przyporządkowane do Sprzedającego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego Towarami, zawierające zestawienie wszystkich Ogłoszeń Sprzedającego.
 14. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności stanowi warunek skutecznego utworzenia Konta.
 15. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Serwisu, jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 16. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usługi, czego przyczyną mogą być problemy techniczne czy potrzeba wykonania działań naprawczych lub konserwatorskich. Operator dołoży starań, aby działania te nie były uciążliwe dla Użytkowników. Operator nie ponosi z tytułu przerw w świadczeniu Usługi żadnej odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej, wobec Użytkowników.
 17. Serwis oraz zawarte w nim treści, materiały, układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe czy bazy danych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich. Operatora w ramach współpracy z różnymi partnerami może udostępniać Użytkownikom w ramach Serwisu inne portale. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów określają poszczególne regulaminy tych portali. Korzystanie przez Użytkowników z proponowanych serwisów wymaga zapoznania się i akceptacji poszczególnych regulaminów.

§2 Ogólne warunki korzystania z Usługi

 1. Operator świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Z uwagi na charakter usługi polegającej w szczególności na dostarczeniu Użytkownikowi treści cyfrowych, Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednak ma prawo do jej rozwiązania w każdym momencie.
 3. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu, na którym poprawnie została zainstalowana odpowiednia wersja przeglądarki internetowej.
 4. Treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz innych serwisów należących do Operatora.
 5. Użytkownicy, również niezalogowani, są zobowiązani do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz poszanowaniem praw osób trzecich i Operatora.
 6. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Usługi w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania z Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw,
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Usługi jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 7. Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Operatora. Kategorycznie zabronione jest zamieszczanie jakichkolwiek treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc czy obrażających uczucia religijne.
 8. Zabronione jest zamieszczanie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych Operatora oraz osób trzecich.
 9. Użytkownicy są proszeni o niezwłoczne powiadamianie Operatora o każdym przypadku zamieszczenia w ramach Usługi treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać na adres [email protected] wiadomość zawierającą opis naruszenia wraz z linkiem do odpowiedniej podstrony
 10. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług.

§3 Ogłoszenia

 1. Sprzedający sporządza Ogłoszenie za pomocą Serwisu, określając ogół warunków transakcji. Dozwolone jest wyłącznie publikowanie Ogłoszeń motoryzacyjnych mających na celu sprzedaż lub inną formę zbycia Towaru.
 2. Treść Ogłoszenia powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych nabywców, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent.
 3. Opublikowane Ogłoszenia dostępne są w Serwisie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Wraz z Ogłoszeniem w Serwisie zamieszczane są dane kontaktowe, w szczególności podany przez Sprzedającego numer telefonu lub adres e-mail.
 4. Wszystkie istotne informacje dotyczące Towaru powinny być wprowadzone w formie tekstowej w języku polskim. Dopuszczalne jest zamieszczanie informacji uzupełniających w innej formie, zapisanych na serwerach zewnętrznych, jednakże nie mogą to być treści istotne.
 5. Zdjęcia zamieszczone w Ogłoszeniu mogą dotyczyć wyłącznie oferowanego Towaru. Dozwolone jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji. Zdjęcia mogą prezentować certyfikaty, technologie, elementy graficzne (np. strzałki). Zabronione są napisy poza wyjątkami: logo marki/producenta, oznaczenia kolorów i wzorów oraz liczby i jednostki.
 6. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednej sztuki oferowanego Towaru.
 7. Operatorowi przysługuje prawo do usunięcia Ogłoszenia po upływie terminu 30 dni od jego publikacji bez podawania przyczyny.
 8. Operator zastrzega sobie możliwość nawiązania współpracy z partnerami prowadzącymi portale prezentujące ogłoszenia motoryzacyjne. W przypadku nawiązania takiej współpracy Ogłoszenia mogą być prezentowane również za pośrednictwem innych portali internetowych.
 9. Operator umożliwia Użytkownikom wysłanie za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego wiadomości pod wskazany w Ogłoszeniu adres kontaktowy.
 10. W przypadku, gdy Sprzedający prowadzi działalność, w związku z którą publikuje w Internecie ogłoszenia lub/i aukcje motoryzacyjne zawierające opisy pojazdów, zdjęcia, ceny (dalej jako „Publikacje”) wyraża on zgodę na pozyskiwanie i korzystanie przez Operatora z informacji zawartych w Publikacjach w związku z integracją systemów komputerowych. Sprzedający jednocześnie oświadcza, iż Publikacje są wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzech oraz że Operator może legalnie z nich korzystać w zakresie wynikającym z ust. 11 poniżej.
 11. Zgoda Sprzedającego określona w ust. 10 powyżej, jest:
  1. niewyłączna, nieodpłatna, nieograniczona czasowo i terytorialnie, upoważnia Operatora do udzielania dalszych zgód innym podmiotom w zakresie wynikającym z niniejszej zgody lub w zakresie niezbędnym do realizacji jego celu gospodarczego;
  2. obejmuje pozyskiwanie informacji wielokrotnie i cyklicznie, dowolną metodą, w tym poprzez integrację systemów za pomocą API (Application Programming Interface) lub przez zautomatyzowane procesy pobierania takie jak web scraping i inne podobne;
  3. obejmuje upoważnienie do pozyskiwania, analizowania, opracowywania oraz korzystania z informacji zawartych w Publikacjach w dowolny sposób, bez ograniczeń, w tym do publikowania tych informacji lub ich opracowań na domenach internetowych Operatora;
  4. obejmuje nieodpłatne upoważnienie do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów, które mogą być zawarte w Publikacjach, w szczególności zdjęć i filmów na wszystkich znanych w dniu wyrażenia zgody wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie;
  5. obejmuje nieodpłatne zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie pól eksploatacji opisanych powyżej, a także zgodę na modyfikowanie i opracowywanie utworów bez jakichkolwiek ograniczeń.
 12. Sprzedający zwalnia Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za Publikacje, a gdyby Operator poniósł szkodę w związku z realizacją zgody określonej w ust. 10 oraz 11 powyżej, Sprzedający pokryje ją w całości i na pierwsze wezwanie. Sprzedający poinformuje Operatora o zmianach w strukturze Publikacji.
 13. Sprzedający nie zamierza publikować ani przekazywać do Operatora danych osobowych osób trzecich. W przypadku, gdy Publikacje będą zawierać dane osobowe lub, gdyby postępowanie z takimi danymi wymagało zastosowania przez Operatora innych zasad ochrony danych, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o powyższym Operatora.
 14. Sprzedający – mając na uwadze chronione prawnie interesy osób, których Publikacje dotyczą – posiada możliwość cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 10 powyżej w przypadku udokumentowanego naruszenia postanowień dotyczących tej zgody.
 15. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek po upływie okresu 30 dniowego liczonego od daty, w którym Sprzedający złożył oświadczenie o cofnięciu zgody. W przypadku, gdyby powyższe naruszenia były rażące, Sprzedający może cofnąć zgodę w trybie natychmiastowym.
 16. Cofnięcie zgody wywołuje skutki wyłącznie na przyszłość i nie wpływa na uprawnienia przyznane Operatorowi wobec uprzednio pozyskanych Publikacji. Cofnięcie zgody nie powoduje obowiązku usunięcia


§4 Odpowiedzialność

 1. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych osobowych w treści Ogłoszenia Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do ich publikacji i wykorzystania w ramach skorzystania z Usługi, a użycie ich przez Operatora w sposób określony w Regulaminie nie będzie naruszać praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.
 3. Operator nie jest stroną umów zbycia Towarów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a nabywcą i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz nabywca są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów zbywanych w ramach Ogłoszenia, zdolność Sprzedających do sprzedaży, najmu lub innych czynności prawnych związanych z Towarem, wypłacalność nabywców oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 5. Odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności brakiem jej funkcjonowania, a także nieprawidłowym funkcjonowaniem wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie. Wyłączona jest również odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści Sprzedającego.

§5 Treści Użytkownika

 1. Publikując za pośrednictwem Serwisu Treści Użytkownika, w tym fotografie, które stanowią przedmiot praw autorskich, Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują, pozwolenie na publikacje Treści Użytkownika. Powyższe pozwolenie musi umożliwić Użytkownikowi zgodne z prawem udzielenie Operatorowi licencji na korzystanie z Treści Użytkownika w sposób określony w niniejszym paragrafie.
 2. Poprzez umieszczenie w Serwisie Ogłoszenia Treści Użytkownika udziela on Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na:
  1. korzystanie z Treści Użytkownika, w tym ich utrwalanie i zwielokrotnianie, publiczne wyświetlanie i odtwarzanie, w jakikolwiek sposób i formie, w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, w tym w serwisach internetowych Operatora oraz jego partnerów biznesowych;
  2. wprowadzanie Treści Użytkownika do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
  3. wykorzystywanie w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań oraz dokonywanie modyfikacji Treści Użytkownika w takim zakresie, by były zgodne z Regulaminem, przepisami prawa lub były prawidłowo wyświetlane w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w tym pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
  4. wykorzystanie Treści Użytkownika w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych, w tym publikowanie tych Treści w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. 
 3. Treści Użytkownika w postaci zdjęć powinny zawierać wyłącznie Towar, którego dotyczą udostępnianie Treści. Na dodawanych zdjęciach nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Użytkownika. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie i modyfikację Treści Użytkownika w zakresie uzyskanej licencji.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania Treści Użytkownika lub ich części będących w sprzeczności z jego interesem biznesowym.
 5. Operator nie jest zobowiązany do sprawdzania lub weryfikacji Treści Użytkownika.
 6. Każda osoba, według której Treści Użytkownika zamieszczone w związku z korzystaniem z Usługi są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jej prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora wysyłając wiadomość z opisem problemu na adres [email protected].
 7. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Treści Użytkownika, jeżeli w wyniku zawiadomienia, o którym mowa w ustępie powyżej, będzie przypuszczać, że treści te zostały wykorzystane w sposób bezprawny.
 8. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.
 9. Powyższy paragraf znajduje zastosowanie odpowiednio do Ogłoszeń Sprzedającego określonych w § 3 Regulaminu.


§6 Wizytówka

 1. Użytkownik, który w procesie rejestracji Konta wskaże, że prowadzi działalność związaną ze sprzedażą aut, uzyska możliwość utworzenia swojej Wizytówki.
 2. Przez pierwsze 12 miesięcy posiadanie Wizytówki jest bezpłatne. Po tym okresie Operator może wprowadzić opłatę za dalsze utrzymanie Wizytówki. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz o wysokości opłaty przed rozpoczęciem jej naliczania.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z posiadania Wizytówki. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres [email protected].
 4. Operatorowi przysługuje prawo do usunięcia Wizytówki, w sytuacji, w której Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu lub Wizytówka ta narusza interesy Operatora lub osób trzecich.


§7 Zakończenie korzystania z Usługi

 1. Zarówno Użytkownikowi jak i Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy złożyć poprzez wybranie opcji usunięcia konta po zalogowaniu się do Konta Użytkownika, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Po otrzymaniu wniosku Operator usunie Konto Użytkownika.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), numer Ogłoszenia - jeśli reklamacja jego dotyczy, dokładny opis i powód reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres e-mail, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres e-mail, powinien zastrzec to w treści wiadomości.
 3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wynikach jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Użytkownika i niezawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§9 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25. Zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe, określa Polityka Prywatności, która dostępna jest w Serwisie.

§10 Zmiany i dostęp do Regulaminu

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Operator informuje Użytkowników o wprowadzonej zmianie Regulaminu w Serwisie po pierwszym zalogowaniu przez Użytkownika do Konta lub drogą elektroniczną.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty ich udostępnienia w Serwisie oraz poinformowania Użytkowników o powyższej zmianie. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 4. Zmiany Regulaminu mogą zostać wprowadzone przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w przypadku, gdy:
  1. podlega on obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 5. Za akceptację zmian Regulaminu uważa się także automatyczne zlecenie przez Użytkownika wykonania usługi w Serwisie choćby odbyło się bez logowania Użytkownika.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: [email protected], które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z Operatorem ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem reguł wskazanych w §7 Regulaminu w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić o tym Operatora. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu, chyba że Użytkownik zrezygnuje z takiego powiadomienia albo złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub podejmie wyraźne działanie w Serwisie potwierdzające akceptację takich warunków (np. publikacja nowego ogłoszenia).
 8. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik traci możliwość korzystania z Usługi na dotychczasowych zasadach. Operator po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy niezwłocznie usunie konto Użytkownika.
 9. Operator zapewnia dostęp do aktualnej treści Regulaminu w Serwisie w zakładce „Regulamin”, skąd w każdej chwili może zostać nieodpłatnie pobrany w wersji elektronicznej lub wydrukowany.

§11 Ogólne postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W sytuacji stwierdzenia nieważności części Regulaminu Operator dokona jego aktualizacji, o czym poinformuje Użytkowników.
 3. W ramach usług dostępnych w Serwisie Użytkownik oraz Sprzedający zlecają Operatorowi udostępnianie danych Konta Użytkowników, Ogłoszeń oraz Treści Użytkownika (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach należących do Operatora, a także w innych mediach internetowych i portalach partnerów biznesowych Operatora. Operator może umieścić na materiałach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Operatora celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane ugodowo, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia spór zostanie rozwiązany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora. Postanowienie ustępu 3 nie wiąże Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.